Switch Putar Mitsubishi Kuda 154100 - 1930
  BARU

Switch Variable Resistor Mitsubishi Lancer 113570 - 2640
  BARU