Thermo Switch Daihatsu Taruna 071400 - 4010
  BARU